Nghiện ngập time

Khi bạn đã có danh vọng, không còn gì để cố gắng thì đây chính là thời gian cho may rủi.

Vòng quay may rủi (Luckywheel)

Infomation

Quay Vòng quay May mắn để nhận vô số phần thưởng. Chìa khóa (key) có thể được mua trong shop.

 • Command: luckywheel

 • Aliases: lw

 • Các loại: nip hay n, dorayaki hay d, prepoint hay p

 • Lệnh con:

  • info: i - Xem Vòng quay hiện tại

  • reset: rs - Đặt lại Vòng quay. Cần dùng 1 key.

  • roll: r - Quay đều quay đều

Câu lệnh đầy đủ:

catlw [info|reset|roll] [nip|dorayaki|prepoint]

Làm sao để nghiện

 • B1: Phải có tiền - Check bằng lệnh catd

 • B2: Phải có key - Check bằng lệnh catinv, xem hiện tại bạn đang còn key trong túi không. Nếu không qua B3

 • B3: Mua key - Check bằng lệnh catshop để lấy id của key, sau do dùng lệnh catbuy 19 [số lượng] để mua. (19 là ID của key)

  • CLAIMED: là những phần quà bạn đã nhận ở lần quay trước, không thể nhận lại.

 • B5: Quay đều - catlw r d

 • B6: Reset vòng quay hiện tại để có vòng quay mới - catlw rs d

Mở rương vũ khí hay nhận vật cũng có khả năng gây nghiện cao. Đừng như tôi, hãy tránh xa nó!

Last updated