Getting Started...

Doraemon | Battle game & Fun stuff bot

A cute bot with battle RPG, PvP gambles, text to speech, anonymous confession, temp voice channel, conditional giveaway, Among us, etc..

Here you are, some useful links:

Syntax

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần xem qua quy tắc của các câu lệnh mẫu trong bài viết này.

Các kí tự: < >, {}, [ ], or | ở các command mẫu trên trang này chỉ dùng để đánh dấu các tham số của các lệnh. Khi bạn nhập lệnh, không kèm theo các ký tự này.

Commands

Một số lệnh (command) sẽ có những lệnh con, khi đó câu lệnh đầy đủ sẽ như sau: cat[command] [subcommand] [arguments]

Language & Prefix

  • language: Giúp cài đặt ngôn ngữ bot - là ngôn ngữ bot sẽ dùng với lệnh (speak) và ngôn ngữ sẽ reponse bạn

  • prefix: Custom bot prefix - Bạn có thể thay đổi prefix của bot để phù hợp hơn với quy hoạch server của bạn

Supports

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ, tham gia Cat Server

Last updated