👤Nhân vật

Thông tin, lệnh liên quan

Bạn cần trang bị một nhân vật và weapon để có thể tham gia trận chiến.

Các lệnh liên quan

  • Chi tiết nhân vật: catc [ID]

  • Thu thập: catc c

  • Sử dụng: catc use [ID]

  • Đổi tên nhân vật: catc rn [ID] [tên]

  • Dùng 3 nhân vật hiện có để đổi lại một nhân vật mới: catc rr [ID] [ID] [ID]

  • Nâng cấp nhân vật: catup c [ID nhân vật] [ID gem] [số lượng gem]

  • Bán nhân vật: catsell c [ID] [số lượng]

Xem đầy đủ các lệnh và thông tin chi tiết liên quan: cath c

Thông tin và chỉ số nhân vật

Để xem đầy đủ chi tiết nhân vật: catc i [ID] Xem thông tin nhân vật bạn đang có: catc [ID]

Các chỉ số:

Ví dụ xem thông tin nhân vật Doramiga. Bạn có thể xem bằng lệnh catc i 60 hoặc catc i Doramiga


BATTLE CHARACTER

Flag tìm kiếm: -n tên, -g hệ, -d miêu tả, -p premium (0,1), -e emoji, -sr tỉ lệ xuất hiện, -a hiện tất cả.

Last updated