📜Task

Tạo nhiệm vụ cần hoàn thành để tham gia giveaway

Nhiệm vụ của Cat hoặc tùy chỉnh cho các giveaway

Sử dụng cathelp task [lệnh con] để xem chi tiết hơn

Details

Command: task Các lệnh con (7):

 • create: Tạo nhiệm vụ

 • delete: Gỡ bỏ nhiệm vụ

 • edit: Chỉnh sửa nhiệm vụ. Fields (trường) & values (giá trị):

  Các giá trị nhập cách nhau bởi dấu phẩy (,). Nhập giá trị undefined để đặt lại trường đó.

  • quantity: number

  • title, content: text

  • channels, guilds, users: IDs

  • before/after: date (2020-12-30)

  • timeout: duration (3h4m5s)

  • random, allowcontain: true/false

  • links: message link

  • items: item ID

 • info: Thông tin nhiệm vụ

 • mine: Xem tất cả các nhiệm vụ được giao hoặc sử dụng search để tìm

 • reroll: Thử tìm lại 1 nhiệm vụ mới cho bạn

 • list: Xem tất cả nhiệm vụ tùy chỉnh của bạn hoặc sử dụng search để tìm

Examples

Last updated