🎁Giveaways

Details

Tổ chức giveaway có điều kiện

Sử dụng cathelp giveaway [lệnh con] để xem chi tiết hơn

 • Command: giveaway

 • Aliases: ga

 • Các lệnh con (5):

  • start Tạo và bắt đầu 1 giveaway mới. Để thêm điều kiện vào, bạn cần tạo nhiệm vụ (task) trước!

  • end Kết thúc 1 giveaway

  • cancel Hủy bỏ 1 giveaway

  • reroll Tìm người thắng mới cho giveaway

  • list Danh sách những giveaway đang diễn ra ở trong server hoặc là xem những điều kiện dựa vào tiêu đề của các giveaway

Conditional Giveaways

Tạo 1 Giveaway với task. Các loại task có thể tạo: send messages | has role | join server (time) | stay in voice channels | mention users | be mentioned

Last updated