Chương 5: Danh vọng

Bảng xếp hạng

Leaderboard

Xem chi tiết: cath lb

Bảng xếp hạng tại server: Catnip [n], Dorayaki [d], Điểm premium [pp], Điểm xếp hạng đơn/đôi/đội[sp/dp/tp], Điểm tình yêu [clp], Chuỗi đánh thường/đơn/đôi/đội (cao nhất) [ns/ss/ds/ts] [nhs/shs/dhs/ths], Điểm xếp trận đôi/đội [cmp/tmp], Cấp nhân vật lc. Thêm -g để xem bảng xếp hạng thế giới

  • Lệnh rút gọntop lb

  • Cooldown: 1s

Cấu trúc lệnh: catlb [loại] [giới hạn] (-g)

catlb n 10
catlb d 10 -g

Last updated