💸Economy

Doreamon's catnip currency system used for gamble games.

Commands

CommandDescriptionsAliases

give

Tặng catnip/dora cho người khác:

  • catgivenip @user <value>

  • catgivedorayaki @user <value>

  • gn

  • gd

daily

Điểm danh (mỗi 12h)

daily high

lixi

Lì xì

lx giveandtake gat

nip

Kiểm tra nip hiện tại của bạn

nip

task

Làm task hằng ngày để kiếm catnip, hoặc tạo task cho Conditional Giveaways

task

transfer

Chuyển đổi catnip <=> dorayaki

tf

Usages

  • cattf [type] [amount]

Examples

cattf n 5000
cattf d 20

Lixi

Usages Lixi

  • catlx list

  • catlx take

  • catlx give [amount] (boxes) (random) (server only)

Examples Lixi

catlx give 1000 10
catlx give 5000 rd
catlx give 3000 s

Last updated