FAQ - Guild

Làm cách nào để duyệt confession?

Bạn có thể tạo một channel để duyệt confession bằng lệnh catcn cfsp.

Note: Lệnh này chỉ có thể sẻ dụng khi bạn là Guild Premium

Tôi có thể biết danh tính của người gửi anonymous confessions hay không?

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về người gửi confession cho bất kì ai hay server nào.

Nếu bạn cần report một vấn đề nghiêm trọng tới Discord, chúng tôi có thể giúp bạn!

Btw, bạn có thể upgrade lên Guild Premium để sử dụng Pending channel, ở đây bạn có thể quyết định confession nào có thể được lên channel và ban user gửi confession.

Cách tạo một channel nối chữ

See cathelp channel and setup your channel, for example: catchannel ows

Use cathelp channel for more info

Cách reset counting channel?

catcn reset

Lệnh xoá hàng loạt tin nhắn?

catclean {number}

Last updated