🆕Getting Started...

Để biết làm cách nào bắt đầu chơi Doraemon Battle, gõ cattutorial hoặc cách đơn giản hơn là hãy bắt đầu với những hướng dẫn sau đây.

Start

Bắt đầu với lệnh cattutorial để nhận Starter Pack (item 10)

cattutorial

Inventory

Hãy kiểm tra kho đồ của bạn catinv , bạn sẽ thấy một (Starter Pack) đã được thêm vào. Sử dụng vật phẩm bạn đang có bằng lệnh catuse <item-id>, ở đây bạn muốn mở Starter Pack:

catuse 10

Last updated