Level

Chat, nhận kinh nghiệm, lên cấp, xếp hạng và phần thưởng

Sử dụng cathelp level [lệnh con] để xem chi tiết hơn

 • Command level

 • Aliases lvl

 • Subcommands (14): info, leaderboard, rank, rewards, addxp, disable, enable, message, noxp, reset, reward, setxp, toggleremoverole, update

  • addxp: Cộng/trừ xp của các thành viên

  • disable: Tắt chức năng lên cấp cho server

  • enable: Bật chức năng lên cấp cho server

  • message: Tin nhắn thông báo khi lên cấp

  • noxp: Cài đặt role không nhận điểm kinh nghiệm

  • reset: Thiết lập lại toàn bộ điểm kinh nghiệm cho các thành viên

  • reward: Thêm/xóa role thưởng cho các cấp

  • setxp: Tùy chỉnh khoảng giới hạn điểm kinh nghiệm của kênh. Sử dụng --g cho giới hạn toàn server

  • toggleremoverole: Tự động thay thế thành role thưởng cao hơn (Role thưởng cũ sẽ bị xóa đi, và role thưởng mới sẽ được thêm vào khi lên cấp)

  • update: Cập nhập role thưởng bị thiếu cho thành viên

  • info: Xem các thiết lập lên cấp

  • leaderboard: Mở bảng xếp hạng

  • rank: Kiểm tra xếp hạng

  • rewards: Xem phần thưởng

catlvl [subcommand] [arguments]

Last updated