🇻🇳Language & Prefix

Ngôn ngữ

  • Command: language - Giúp cài đặt ngôn ngữ bot - là ngôn ngữ bot sẽ dùng với lệnh (speak) và ngôn ngữ sẽ reponse bạn

  • Aliases: lg

  • Sub-commands:

    • catlg: Xem ngôn ngữ hiện server đang dùng

    • catlg ls hoặc catlg list: Xem danh sách các ngôn ngữ có sẵn

    • catlg <ngôn ngữ>: Thay đổi ngôn ngữ cho bot trên server (Bạn cần quyền admin server)

Prefix

  • Command: prefix - Custom bot prefix

catprefix <new-prefix>

Last updated